top of page
Bos
pinkie-01

Agressie tijdens
HET JAGEN, DIEFSTAL of schade aan uw eigendommen?

Meer en meer jagers krijgen te maken met agressie tijdens het jagen of met hoogzitten, vallen, voederemmers of andere materialen die vernield worden. De opruiende, polariserende taal tegen de jacht die mensen als Dirk Draulans, Jan Rodts, Sil Janssen, Jan Loos en anderen publiekelijk tentoon spreiden, zorgen samen met de opkomst van Animal Rights, Hunt SaboteursJachthutten en tientallen andere anti-jacht facebookgroepen voor meer en meer vandalisme en agressie in het veld. Vroeg of laat loopt zo'n actie compleet fout af. De militanten worden door hun vereniging vaak opgeroepen om jacht te verstoren. Hun werkwijze is meestal heel gelijklopend. Iemand filmt de jagers, andere activisten dagen uit in de hoop dat jagers uit hun rol vallen en agressief uit de hoek komen. 

Omdat dergelijk uitdagend gedrag vroeg of laat helemaal fout zal aflopen, is Jagersliga vragende partij om net als in Frankrijk, zware straffen (boetes tot €30.000) te zetten op verstoring en vernieling van jacht en eigendommen van jagers. Dergelijke boetes zijn in het belang van de openbare orde en veiligheid van alle burgers. 

LAAT JE NOOIT VERLEIDEN TOT AGRESSIE!

Want dat is de reden waarom ze dergelijke acties doen. Ze willen maar wat graag jagers filmen die hun boekje te buiten gaan en agressief worden. Maar wat kan je dan wel doen?

  • Leg onmiddellijk alles vast op camera zodat er geen beelden verknipt kunnen worden.

  • Ga niet in conflict, begin niet in discussie te gaan. Zwijgen is goud.

  • Is jagen onmogelijk ? Stop dan je wapens direct in de auto en doe zeker je auto op slot.

  • Bel onmiddellijk de politiediensten (101)  om vaststellingen te  doen en pv op te maken.

  • Stel je altijd burgerlijke partij bij de lokale politie zodat dit zeker niet ongestraft blijft.

MELDPUNT VERNIELING/VERSTORING

Onlangs werd een poll gelanceerd op de facebookgroep Jagen in België om een meldpunt voor jacht-vandalisme op te starten. Zo goed als iedereen die zijn stem uitbracht, stemde voor.

Omwille van privacy en GDPR-wetgeving plaatsen wij uiteraard geen persoonlijke gegevens online. Op onderstaande kaart zullen pins geplaats worden op straat en gemeente waar vernielingen, verstoringen of diefstallen plaats vonden. Op die manier kan het de waakzaamheid van jager, jachtwachter en/of politie verhogen bij de registratie van meerdere voorvallen in een specifieke regio.

Wil je een vernieling/verstoring melden, vul dan het formulier hiernaast in. Vergeet ook geen foto's mee te sturen. Alvast dank voor jullie medewerking.

Team Jagersliga

Foto's uploaden

Bedankt voor de inzending!

Hieronder enkele wetten waarvoor boetes kunnen uitgeschreven worden bij verstoring:

Onderhevig aan GAS Boetes via de Wet op het politieambt:

Art. 14. Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien (de politiediensten) toe op de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen. <W 1998-12-07/31, art. 166, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2001> Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert. Het reglement van de openbare orde zit vaak vervat in het GAS reglement of het algemeen politiereglement: De artikelen zullen (soms onder een verkapte vorm) voorkomen. Inbreuken tegen deze artikels resulteren in een GAS boete die door de sanctionerende ambtenaar worden uitgeschreven.

Artikel geluidsoverlast

Elk geluid dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden. 

Artikel  vuurwerk

Behoudens schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur of specifiek andersluidende verordeningen is het verboden om om het even welk vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

Artikel luchtdrukkanonnen

Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen is, met inachtneming van bovenstaande verbodsbepalingen, slechts toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur.

Artikel manifestaties en andere activiteiten in open lucht

De organisatie van manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein of in de open lucht, is onderworpen aan een machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.

Artikel identificeerbaarheid (artikel 563bis SWB.) : 

Het is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of te verbergen, zodat men niet herkenbaar is. Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die het gemeentebestuur bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten,. of na machtiging van het gemeentebestuur.

Via het soortenbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

(citeeropschrift: "het Soortenbesluit") Datum 15/05/2009

Art. 9. De beschermde soorten zijn de soorten waarbij categorie 1, 2 of 3 is aangekruist in bijlage 1. Tot de beschermde soorten worden eveneens de andere soorten gerekend dan de soorten die als dusdanig zijn opgenomen in voormelde bijlage, als het gaat om van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie in het wild voorkomende vogelsoorten zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, om andere soorten dan vogels, die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, of om andere soorten dan vogels, die zijn opgenomen in bijlage II van het verdrag van Bern. De beschermingsbepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op specimenen van de beschermde soorten, gelden ongeacht de levensfase waarin die specimenen zich bevinden. 

Afdeling 2. – Verbodsbepalingen 

Onderafdeling 1. – Verbodsbepalingen ten aanzien van specimenen of eieren van beschermde soorten 

Art. 10. § 1. Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de volgende handelingen verboden: 
1. het opzettelijk doden; 
2. het opzettelijk vangen; 
3. het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. 
Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen.

u wordt gefilmd

TIP

Hardnekkige vandalen en agressievelingen ga je met een bordje waarschijnlijk niet op andere gedachten brengen, maar een groot deel zal toch van plannen veranderen als ze een dergelijk bordje aan jouw kooi, hoogzit of voederemmer zien staan.

bottom of page