pinkie-01.png

De laatste tijd krijgen jagers meer en meer te maken met Animal Rights activisten in het veld. Ze worden door hun vereniging opgeroepen om illegale zaken te doen om de jacht te verstoren.

 

Hun werkwijze is meestal heel gelijklopend:

 

Iemand filmt andere activisten dagen uit waarna alle beelden tegen de jagers worden gebruikt.

 

LAAT JE NIET VERLEIDEN!

Wat kan je wel doen?

  1. Leg net als de activisten alles vast op camera zodat er geen beelden verknipt kunnen worden.

  2. Als de activisten de jacht onmogelijk maken, stop dan je wapens onmiddellijk in de auto en sluit je auto.

  3. Bel direct de politiediensten (101) die de vaststellingen zullen doen, pv zullen opmaken en de identiteit van de overtreders noteren.

  4. Stel je burgerlijke partij bij de lokale politie

Onderhevig aan GAS Boetes via de Wet op het politieambt:

Art. 14. Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien (de politiediensten) toe op de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen. <W 1998-12-07/31, art. 166, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2001>
Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert. 
Het reglement van de openbare orde zit vaak vervat in het GAS reglement of het algemeen politiereglement: De artikelen zullen (soms onder een verkapte vorm) voorkomen.

Inbreuken tegen deze artikels resulteren in een GAS boete die door de sanctionerende ambtenaar worden uitgeschreven.

Artikel geluidsoverlast

Elk geluid dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden. 

Artikel  vuurwerk

Behoudens schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur of specifiek andersluidende verordeningen is het verboden om om het even welk vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen.

Artikel luchtdrukkanonnen

Het gebruik van luchtdrukkanonnen of gelijkaardige toestellen is, met inachtneming van bovenstaande verbodsbepalingen, slechts toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur.

Artikel manifestaties en andere activiteiten in open lucht

De organisatie van manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein of in de open lucht, is onderworpen aan een machtiging van het gemeentebestuur. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.

Artikel identificeerbaarheid (artikel 563bis SWB.) : 

Het is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen het gezicht geheel of gedeeltelijk te bedekken of te verbergen, zodat men niet herkenbaar is. Dit verbod geldt niet voor activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en sportieve manifestaties die het gemeentebestuur bepaalt, zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten,. of na machtiging van het gemeentebestuur.

 

 

Via het soortenbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

(citeeropschrift: "het Soortenbesluit") Datum 15/05/2009

Art. 9. De beschermde soorten zijn de soorten waarbij categorie 1, 2 of 3 is aangekruist in bijlage 1. Tot de beschermde soorten worden eveneens de andere soorten gerekend dan de soorten die als dusdanig zijn opgenomen in voormelde bijlage, als het gaat om van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie in het wild voorkomende vogelsoorten zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, om andere soorten dan vogels, die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, of om andere soorten dan vogels, die zijn opgenomen in bijlage II van het verdrag van Bern. De beschermingsbepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op specimenen van de beschermde soorten, gelden ongeacht de levensfase waarin die specimenen zich bevinden. 

Afdeling 2. – Verbodsbepalingen 

Onderafdeling 1. – Verbodsbepalingen ten aanzien van specimenen of eieren van beschermde soorten 

Art. 10. § 1. Ten aanzien van specimens van beschermde diersoorten zijn de volgende handelingen verboden: 
1. het opzettelijk doden; 
2. het opzettelijk vangen; 
3. het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. 

 

Het is verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen.

Art. 14. § 1. Het is verboden de nesten van beschermde vogelsoorten of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van andere beschermde diersoorten dan vogels opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen. 
§ 2. Het vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, voorplantingsplaatsen of rustplaatsen van beschermde diersoorten wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de in § 1 beschreven negatieve gevolgen voor nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Ten aanzien van de diersoorten waarbij categorie 3 is aangekruist in bijlage 1 is evenwel ook het onopzettelijk vernielen of beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen verboden. 
§ 3. Onder nesten worden begrepen de bewoonde nesten, de nesten die in aanbouw zijn als voorbereiding op het komende broedseizoen, alsook de nesten die in de regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden. 

Dit zijn boetes die worden uitgeschreven door de bestuurlijke beboetingsentiteit van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. Ze is bevoegd voor de bestuurlijke afhandeling van de processen-verbaal over milieumisdrijven die zij ontvangt van de parketten, en van de verslagen van vaststelling over milieu-inbreuken die zij rechtstreeks van de bevoegde toezichthoudende instanties ontvangt.  De boetes zijn minstens 250€.

  1.