top of page

REGIONAAL

EVERZWIJNBEHEER

ONDERSTEUNING
(REBO)

Het aantal everzwijnen breidt zich jaarlijks uit in Vlaanderen. Vorig jaar werden in Vlaanderen meer dan 2000 stuks geschoten. Daar zitten de vele aangereden dieren niet eens bij.

Het is natuurlijk niet verkeerd om ze te willen verwelkomen als jachtwild, maar de clou in dit verhaal is dat het ook gasten met lasten zijn. De Vlaamse Overheid heeft daarom verschillende fauna-beheerzones ingesteld die elk een specifieke aanpak vragen. Die aanpak wordt steeds in samenspraak met de verschillende stakeholders (jagerij, gemeentes, terrein-beherende organisaties, burgers,… ) gemaakt.

De schade die de dieren met zich meebrengen, vinden we terug in landbouwgewassen, privé-eigendommen en bij verkeersongevallen. Vraag even na bij ervaren lokale jagers uit Limburg waar de everzwijnen massaal voorkomen en je zal snel horen dat de diertjes ook verantwoordelijk zijn voor nogal wat kopzorgen.

 

Om hun aanwezigheid en de eventuele schade zo veel mogelijk te vermijden, heeft de Vlaamse overheid het overleg binnen de Faunabeheerzones uitgebouwd. In dat overleg wordt in samenspraak met de verschillende sectoren de populatiedoelstelling vastgelegd. Op plaatsen waar momenteel nog geen (of sporadisch) everzwijnen voorkomen, wordt de populatie zo laag mogelijk gehouden om schade te voorkomen. Het beheer van everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het ANB, de WBE's en landbouw- en natuurorganisaties.

​Het REBO-team werd opgericht binnen het nieuwe plan van aanpak van de Minister en staat onder toezicht van Agentschap voor Natuur en Bos. Het team heeft twee opdrachten, namelijk een lokaal meldingsnetwerk oprichten en ondersteuning van everzwijnbeheer op het terrein.  Het doel van het oprichten van het meldingsnetwerk is informatie met betrekking tot everzwijnen (zichtmeldingen en eventuele schade…) te bundelen en zo snel mogelijk bij de lokale jager te krijgen. In dit meldingsnetwerk hebben alle belanghebbenden een plaats (jagerij, gemeentes, terreinbeherende organisaties, burgers,…).

everzwijn-02.png

Het REBO- team zal werken als contactpersoon voor alle belanghebbenden en heeft de taak ze met elkaar in contact te brengen. Zo kan men  samen passende maatregelen uitwerken waar iedereen zich kan in vinden.  De ondersteuning van everzwijnbeheer op het terrein bestaat eruit acties die voortvloeien uit het meldingsnetwerk te faciliteren, te coördineren en op te volgen. Ook de individuele lokale  jager kan bij het REBO-team terecht met alle vragen over problemen met everzwijnen.

 

Het REBO-team gaat dus (in tegenstelling tot enkele geruchten) niet zomaar jagen in een jachtgebied zonder toestemming van de zittende jager. Zij treden uiteraard ook niet op in gebieden waar everzwijnen reeds langer voorkomen. Het REBO-team heeft reeds contact gehad met de koepelorganisaties zoals Jagersliga, Hubertus Vereniging Vlaanderen, Boerenbond, terreinbeherende organisaties en gemeenten. Het team neemt ook contact op met de WBE in de gebieden waar ze actief zijn. Zij mogen uiteraard ook enkel jagen met de wettelijk toegelaten middelen net zoals iedere andere jager.

HET WIE, WAT EN HOE VAN HET  REBO-TEAM?

EEN KORT OVERZICHT

Anker 1
WAAROM?
 • Minder verkeersongevallen

 • Minder ziektes (bv ASP)

 • Minder landbouwschade (bv maïs)

HOE?
 • Door ontwikkeling meldingsnetwerk

 • Snel reageren na eerste melding

BETROKKENEN
 • Gemeentes

 • Landbouwers

 • Politie

 • Jagers

 • Terreinbeherende organisaties (Natuurpunt, Limburgs Landschap,…)

 • Recreanten

TAAK REBO-TEAM

Regionale ondersteuning van beheeracties

 • Enkel in de randzones (waar everzwijnen nog maar pas aanwezig zijn)   

 • In kaart brengen van de situatie op het terrein

 • Lokale beheerders (jagers, WBE's,…) ondersteunen bij het uitstippelen van de juiste beheer(s)maatregelen

 • Zoeken naar breed gedragen samenwerkingsverbanden tussen de stakeholders

 • Opvolgen en bijsturen van de ondernomen acties

Wat is de taak van de lokale beheerder/jager?

​Als beheerder-jager in een gebied waar everzwijnen (nog) niet voorkomen, is het de bedoeling dat je wanneer je de eerste waarnemingen ziet of doorkrijgt, die meteen doorgeeft aan het REBO-team. Hou hen ook op de hoogte als de bestrijding al dan niet lukt. Heb je geen of weinig ervaring met bejaging van everzwijnen, vraag hen dan om hulp. Zij gaan zelf niet over tot bestrijding maar zullen je met hun ervaring wel bijstaan. 

Het REBO team volgt steeds hetzelfde protocol

 

 • Stappenplan dat steeds doorlopen wordt

 • Dezelfde benadering voor elk project

 • Maximaal inzetten van lokale beheerders staat centraal

shutterstock_1535849111.jpg
WIE?

Het REBO-team bestaat uit jagers uit Antwerpen en Limburg die voor heel wat jagers ook geen nobele onbekenden zijn. 

Dirk Adriaensen

Jonas Frère

Joep Grosemans

Hans Broeckx

Johan Broeckx

Heb je vragen voor het REBO-team of wil je een melding doen? Het team is bereikbaar via 

shutterstock_1639799461.jpg

Algemene oproep in heel Vlaanderen:

Merk je schade of ongevallen met wilde dieren op, registreer het op www.natuurenbos.be/meldpuntschade

Het overzicht van die schade en probleemgebieden in jouw regio kan je nakijken op grofwildjacht.inbo.be

bottom of page