top of page

Jagen met lood

Na maanden van onderzoek, lange vertragingen en wijdverbreide kritiek van verschillende belanghebbenden, wordt verwacht dat de nieuwe verordening die loodhagel boven wetlands verbiedt, vanaf januari 2023 in alle EU-landen van kracht zal worden.


De meeste EU-lidstaten hebben al nationale wetten, behalve Polen, Ierland, Roemenië, Slovenië en Malta.


HOE IS DEZE VERORDENING VERSCHILLEND TEN OVERSTAAN VAN BESTAANDE REGELS?


De definitie van "wetlands" is veel ruimer dan de bestaande nationale wetten. Het omvat bijvoorbeeld veengebieden met en zonder zichtbaar water en bedekt mogelijk elke grond na zware regenval. Een verzwaard element is dat alle wetlands een vaste bufferzone van 100 meter om zich heen hebben. Het gebruik van loodpatronen in of binnen 100 meter van wetlands is verboden, ongeacht de soort waarop wordt gejaagd.


Iedereen die loodpatronen binnen 100 meter van ‘wetlands’ bij zich draagt, wordt verondersteld schuldig te zijn aan het gebruik boven de wetlands, tenzij die persoon kan aantonen dat de patroon bedoeld is voor een andere jachtgebeurtenis.


DE DEFINITIE VAN "WETLANDS"


Jagers en handhavers hebben duidelijke richtlijnen nodig om bijvoorbeeld te begrijpen hoe ze moeten omgaan met de kleinere gebieden waar tijdelijk water aanwezig is en wat een veengebied inhoud (inclusief bosbouw op veengrond) voor de toepassing van deze verordening. Dit is geen gemakkelijke taak omdat er een algemene onduidelijkheid bestaat over de afbakening van veengebieden.


Na brede kritiek van de European Federation for Hunting and Conservation (FACE), haar leden en partners over het gebrek aan rechtszekerheid van de Ramsar-definitie, heeft de Europese Commissie onlangs verklaard dat de definitie van wetlands 'proportioneel' moet worden geïnterpreteerd en dat ze zou kunnen overwegen richtlijnen uit te vaardigen.


De Europese Commissie verklaarde ook dat de nationale autoriteiten het best geplaatst zijn om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de verschillende gebieden en om hun aangestelde boswachter en controlerende ambtenaren of belanghebbenden advies te geven over hoe de definitie van wetlands correct moet worden geïnterpreteerd, in overeenstemming met de doelstelling tot bescherming van de watervogels.


VERBOD OP HET BIJ ZICH HOUDEN VAN LOODHAGELPATRONEN.


Als een jager loodpatronen bij zich draagt ​​binnen 100 meter van een wetland, maar niet aan de jacht op watervogels bezig is, moet hij/zij met alle middelen die voor de handhavingsautoriteiten aanvaardbaar zijn, bewijzen dat dit niet zo is.

Een jager zou dit kunnen rechtvaardigen door te zeggen dat hij / zij alleen maar door het wetland trekt om ergens anders te jagen. Het zal natuurlijk een uitdaging zijn voor een jager die loodpatronen bij zich draagt ​​om te bewijzen dat hij / zij niet gaat jagen in deze wetlands, en dat hij normaliter tijdens zijn jachtdag dergelijke waterpartijen of veengebieden enkel doorkruist.


Als een handhavingsambtenaar bijvoorbeeld een jager aantreft binnen 100 meter van wetlands met loodhagelpatronen, zal het niet makkelijk zijn de ambtenaar te overtuigen dat hij niet aan een jacht in deze wetlands bezig is.


TOEKOMSTIGE ACTIES: WAT MOET ER DE KOMENDE TWEE JAAR GEBEUREN?


De Europese Commissie moet samenwerken met relevante belanghebbenden bij het opstellen van EU-richtlijnen om ervoor te zorgen dat deze verordening begrijpelijk is voor jagers en handhavers.


De regeringen van de EU landen zullen verplicht zijn om een definitie op te stellen die de onevenredige gevolgen van de dubbelzinnige definitie van wetlands zoveel mogelijk vermijd. Tegelijkertijd is het belangrijk om te onderzoeken hoe de nieuwe bepaling over het verbod op het dragen van loodhagel op nationaal niveau kan worden gehandhaafd zonder de grondrechten van de burger te schenden.


Nationale jachtverenigingen zullen actief moeten blijven op het gebied van bewustmaking om ervoor te zorgen dat jagers weten wat er over twee jaar gaat komen.


EN WAT MET ONZE OUDERE WAPENS


Er bestaan reeds CIP normen en de meeste landen zijn ook lid van dit regelgevend CIP orgaan met betrekking tot de wapens.


Voor hagelgeweren is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen jachtgeweren waar in veel landen staalhagel beschikbaar is (kalibers 12/16/20) en jachtgeweren waar dat niet het geval voor is (kalibers 24/28/36). Voor deze laatste reeks kalibers zijn er immers (nog) geen CIP normen opgesteld waaraan een wapen dient te voldoen.


Door het verbod op gebruik van loodhagel zullen de alternatieven nu heel snel hun ingang vinden in alle landen van de Europese Unie. De mogelijke alternatieven zijn staalhagel, koperhagel, zinkhagel, Bismuth en Tungsten of een mengeling ervan. Wel opletten verkoperde of vernikkelde loodhagel is geen alternatief! Ook zijn er landen waar sommige types verboden zijn zoals bv zinkhagel in België.


Gebaseerd op kostprijs zullen velen gebruik maken van de staalhagel, maar hier speelt impact dan weer parten, gezien het soortelijk gewicht van de staalhagel +/- 50% lager is dan lood. Koperhagel is qua alternatief beter gezien dit 75-80% van het soortelijk gewicht van loodhagel benaderd.


Alle oudere wapens zonder stempel “Fleur De Lys” zijn niet getest voor staalhagelpatronen en hiermee kan je enkel de alternatieven bismuth of tungsten gaan gebruiken zonder veiligheidsrisico.

Er bestaan in tussentijd ook reeds lage druk patronen die je wel kan gebruiken in oudere wapens met een beperkter risico op schade aan het wapen.

Nu deze weg is ingeslagen zal het algemeen verbod op loodhagel snel volgen.


tekst : Wim Sonck / FACE
Après des mois de recherche, de longs retards et de nombreuses critiques de la part de diverses parties prenantes, le nouveau règlement interdisant le tir à plombs dans les zones humides devrait entrer en vigueur dans tous les pays de l'UE à partir de janvier 2023. La plupart des États membres de l'UE ont déjà des lois nationales, à l'exception de la Pologne, de l'Irlande, de la Roumanie, de la Slovénie et de Malte.


EN QUOI CE RÈGLEMENT EST-IL DIFFÉRENT DES RÈGLES EXISTANTES?


La définition de «zones humides» est beaucoup plus large que les lois nationales existantes. Par exemple, il comprend des tourbières avec et sans eau visible et recouvre éventuellement tout sol après de fortes pluies. Un élément plus contraignant est que toutes les zones humides ont une zone tampon fixe de 100 mètres autour d'elles. L'utilisation de cartouches de plomb dans ou à moins de 100 mètres des zones humides est interdite quelle que soit l'espèce chassée. Quiconque transporte des cartouches de plomb à moins de 100 mètres de «zones humides» est considéré comme coupable d’utilisation dans des zones humides à moins que cette personne ne puisse démontrer que la cartouche est destinée à un autre événement de chasse.


LA DÉFINITION DES "ZONES HUMIDES"


Les chasseurs et les responsables de l'application de la loi ont besoin de lignes directrices claires pour comprendre, par exemple, comment gérer les zones plus petites où l'eau est temporairement présente et ce qui constitue une zone tourbeuse (y compris la foresterie sur sol tourbeux) afin d’appliquer ce règlement. Ce n'est pas une tâche facile car il y a un manque général de clarté sur la délimitation des zones tourbeuses. Suite aux nombreuses critiques de la Fédération européenne pour la chasse et la conservation (FACE), de ses membres et partenaires sur le manque de sécurité juridique de la définition Ramsar, la Commission européenne a récemment déclaré que la définition des zones humides devait être interprétée `` proportionnellement '' et qu'elle devrait pourrait envisager de publier des directives. La Commission européenne a également déclaré que les autorités nationales sont les mieux placées pour prendre en compte les spécificités des différentes zones et pour conseiller leur garde forestier désigné et leurs responsables de contrôle ou parties prenantes sur la manière d'interpréter correctement la définition des zones humides, en conformément à l'objectif de protection des oiseaux aquatiques.


INTERDICTION DE GRENAILLE DE PLOMB


Si un chasseur transporte des cartouches de plomb à moins de 100 mètres d'une zone humide, mais ne chasse pas la sauvagine, il doit prouver par tout moyen acceptable aux autorités chargées de l'application de la loi que ce n'est pas le cas. Un chasseur pourrait justifier cela en disant qu'il ne parcourt la zone humide que pour chasser ailleurs. Ce sera bien sûr un défi pour un chasseur portant des cartouches de plomb de prouver qu'il / elle ne va pas chasser dans ces zones humides, et qu'il ne parcourt normalement que de tels plans d'eau ou tourbières pendant sa journée de chasse. Par exemple, si un agent d'application de la loi trouve un chasseur à moins de 100 mètres des zones humides plombées, il ne sera pas facile de convaincre l'agent qu'il ne chasse pas dans ces zones humides.


ACTIONS FUTURES: QUE DEVRAIT-IL SE PASSER AU COURS DES DEUX PROCHAINES ANNÉES?


La Commission européenne devrait travailler avec les parties prenantes concernées dans la préparation des directives de l'UE afin de garantir que ce règlement soit compréhensible pour les chasseurs et les responsables de son application. Les gouvernements des pays de l'UE seront obligés d'élaborer une définition qui évite autant que possible les conséquences disproportionnées de la définition ambiguë des zones humides. Dans le même temps, il est important d'examiner comment la nouvelle disposition interdisant le port de la grenaille de plomb peut être appliquée au niveau national sans violer les droits fondamentaux des citoyens. Les sociétés nationales de chasse devront continuer à sensibiliser le public pour s'assurer que les chasseurs sachent ce qui va advenir dans deux ans.


ET QU'EN EST-IL DE NOS ANCIENNES ARMES ?


Les normes du CIP existent déjà et la plupart des pays sont également membres de cet organisme de réglementation du CIP en matière d'armes.


Pour les fusils de chasse, il est important de faire une distinction entre les fusils de chasse pour lesquels la grenaille d'acier est disponible dans de nombreux pays (calibres 12/16/20) et les fusils de chasse où ce n'est pas le cas (calibres 24/28/36). Après tout, pour cette dernière série de calibres, aucune norme CIP n'a (encore) été établie à laquelle une arme doit se conformer. En raison de l'interdiction de l'utilisation de la grenaille de plomb, les alternatives trouveront désormais très rapidement leur place dans tous les pays de l'Union européenne. Les alternatives possibles sont la grenaille d'acier, la grenaille de cuivre, la grenaille de zinc, le bismuth et le tungstène ou un mélange de ceux-ci. Attention, le plomb cuivré ou nickelé n'est pas une alternative! Il existe également des pays où certains types sont interdits, comme la grenaille de zinc en Belgique. Sur la base du prix de revient, beaucoup utiliseront la grenaille d'acier, mais ici l'impact est un problème, étant donné que le poids spécifique de la grenaille d'acier est +/- 50% inférieur à celui du plomb. La grenaille de cuivre est également meilleure car elle approche 75 à 80% du poids spécifique de la grenaille de plomb. Toutes les armes plus anciennes sans tampon «Fleur De Lys» n'ont pas été testées pour les cartouches à grenaille d'acier et avec cela, vous ne pouvez utiliser que les alternatives bismuth ou tungstène sans risque pour la sécurité. En attendant, il existe déjà des cartouches basse pression que vous pouvez utiliser dans des armes plus anciennes avec un risque plus limité d'endommager l'arme. Maintenant que cette voie a été prise, l'interdiction générale de la grenaille de plomb suivra bientôt.


texte : Wim Sonck / FACE
612 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comments


bottom of page